วิจัย การใช้ศาสตร์การแพทย์โฮมิโอพาธีย์รักษาผู้ป่วยโรคที่มีอาการฉับพลันที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน

Homeopathy in acute case_PDF
การใช้ศาสตร์การแพทย์โฮมิโอพาธีย์รักษาผู้ป่วยโรคที่มีอาการฉับพลันที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน

Homeopathy in acute disease at OPD, Prunai Health Promoting Hospital นพ.มารุต เหล็กเพชร นส.หยดฝน โรจน์คำลือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน

บทคัดย่อ ศาสตรการแพทย์โฮมิโอพาธีย์เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยในระบบบริการสาธารณสุข ที่แผนก ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุในมีการใช้ยาโฮมิโอพาธีย์สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการฉับ พลันตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 การวิจัยนี้ศึกษาผลการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่มีอาการฉับพลันด้วยยาโฮมีโอพาธีย์และสำรวจความพึง พอใจของผู้ป่วยดังกล่าวจำนวน 24 ราย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนกรกฏาคม 2555 ผลการศึกษาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบค่าคะแนนความรุนแรงของอาการโดยผู้ป่วยเป็นผู้ประเมินในวันที่ รับการรักษาวันแรก และวันที่สาม (subjective symptom score) โดยใช้ค่าสถิติ dependent,paired T-Test พบว่าการรักษาโดยวิธีโฮมีโอพาธีย์ทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ( P <0.05 ) และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาให้คะแนนความพึงพอใจระดับพอใจมากถึงร้อยละ 80

Homeopathy is an alternative medicine in heath care services,and used in treatment in acute cases in OPD of Prunai Health Promoting Hospital since March 2012. This research was studied on result of that homeopathic treatment and satisfaction survey on 24 acute cases patient during March – July 2012. by comparing of subjective symptom scores,before (day1 as first contact ) and after (day3 as follow-up) ,analysis by dependent,paired T-Test,the results show a significant of homeopathic treatment by approving patient’s subjective symptom score as P <0.05 and 80 % of most satisfy.

คำสำคัญ การแพทย์ศาสตร์โฮมิโอพาธีย์,ค่าคะแนนความรุนแรงของอาการ,โรคที่มีอาการฉับพลัน Keywords Homeopathy, subjective symptom score,acute acute disease